Gebruiksvoorwaarden Overtocht.nl

Disclaimer

Met de auto naar engeland

Welkom. Overtocht.nl is een bedrijfsactiviteit van CMOT B.V., Bekestere 28, 3882 WB te Putten. Door deze website te gebruiken verklaart u kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de onderstaande Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van deze website, de daaraan gekoppelde applica-ties, cookies daartoe begrepen, en databanken, hierna: Overtocht.nl.

Artikel 2. Gebruik

Overtocht.nl is bedoeld om één of meerdere ferry-overtochten (in Europa) te boeken. Daarnaast wordt op Overtocht.nl ook informatie gegeven over reisroutes, havens, accommodatie, reisverzekeringen en ande-re zaken die voor reizigers van belang kunnen zijn. U kunt Overtocht.nl kosteloos bezoeken en doorzoe-ken. U wordt uitgenodigd om te reageren via info@overtocht.nl of het daartoe bestemde webformulier. U dient zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving en nettiquette. Het opvragen en bekijken van Overtocht.nl en het maken van prints voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan bin-nen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. Het vorenstaande e-mailadres en webformu-lier van Overtocht.nl mogen slechts worden gebruikt voor het doel waartoe ze zijn bestemd. Spammen is verboden! Het is het verder niet toegestaan om zich voor te doen als iemand anders of de afkomst van uw bericht te verhullen. Evenmin mag u schadelijke of verboden bestanden verspreiden of (anderszins) inbreuk maken op de rechten van CMOT B.V. of bezoekers van Overtocht.nl. U mag met zowel het woord Overtocht.nl als het logo van Overtocht.nl een hyperlink naar Overtocht.nl leggen. Het logo vindt u hier: www.overtocht.nl/Paginas/Algemeen/LogoOvertocht.aspx. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van CMOT B.V. is het niet toegestaan om deze website in een frame of inline frame te linken.

Artikel 3. Intellectuele Eigendom

Alle teksten, logo’s, afbeeldingen en vormgeving op Overtocht.nl en de aan deze website gekoppelde ap-plicaties en databanken zijn het intellectuele eigendom van CMOT B.V. en/of haar toeleveranciers en worden beschermd door de Auteurswet 1912, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Ongeautoriseerd gebruik van die teksten etc. kan een inbreuk op de intellectuele ei-gendomsrechten van CMOT B.V. en/of haar toeleveranciers opleveren en zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk worden vervolgd. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen deze teksten, logo’s, afbeeldingen, vormgeving, software en databanken niet worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt (‘framing’ mede daaronder begrepen), ge-kopieerd, al dan niet in gewijzigde vorm gereproduceerd, gedistribueerd, gedecompileerd, aan derden ter beschikking gesteld of hergebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CMOT B.V. Het omzeilen, hacken of anderszins misbruiken van het beveiligingssysteem en/of de applicaties van Overtocht.nl waardoor al dan niet tijdelijk rechtstreekse toegang kan worden verkregen tot de databan-ken van Overtocht.nl, is ten strengste verboden.

Artikel 4. Beëindiging van Diensten

Overtocht.nl kan op ieder door CMOT B.V. gewenst moment zonder vooraankondiging worden ver-anderd of beëindigd. Indien blijkt dat u zich niet aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt, acht CMOT B.V. zich vrij om u zonder nadere aankondiging en zonder opgaaf van redenen de toegang tot Overtocht.nl te verbieden en te beletten. CMOT B.V. behoudt zich het recht voor om bepaalde IP-adressen te weren als is geble-ken dat van daaruit inbreuken op haar rechten of rechten van derden zijn gepleegd, pogingen daartoe zijn ondernomen of anderszins misbruik is gemaakt van Overtocht.nl. Met het oog daarop kan CMOT B.V. de toegang tot haar websites bewaken. Dit, onverlet haar overige rechten tot vervolging zoals hiervoor gemeld.

Artikel 5. Koppelingen naar Websites van derden

Overtocht.nl bevat koppelingen naar andere websites. Dit betekent echter niet dat CMOT B.V. de inhoud van die websites omarmt. CMOT B.V. is niet verantwoordelijk voor, bekrachtigt niet en aan-vaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van die websites. CMOT B.V. ver-schaft die koppelingen slechts in het kader van haar dienstverlening. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring en andere onderwerpen van die websites voordat u die websites gebruikt.

Artikel 6. Submissions

Behoudens persoongegevens wordt alle aan CMOT B.V. verzonden commentaar, feedback, informa-tie of materiaal in de breedste zin van het woord (hierna: submissions) als niet-confidentieel beschouwd. Zie in dat verband de Privacyverklaring van CMOT B.V. CMOT B.V. verkrijgt vrij van kosten de wereldwijde en eeuwigdurende rechten evenals titel en op-brengsten van de submissions. CMOT B.V. zal vrij zijn om de submissions naar eigen inzicht aan te wenden op een onbeperkte basis en ten behoeve van ieder doel. U bent en blijft echter verantwoordelijk voor uw submissions, inclusief legaliteit, betrouwbaarheid, originaliteit en respectering van intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

Artikel 7. Disclaimer

U kunt van Overtocht.nl uitsluitend gebruik maken in de staat waarin het zich bevindt (“AS IS”). Over-tocht.nl is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik bedoeld. CMOT B.V. garandeert geen bepaal-de geschiktheid, werking, volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit, uptime of (download)snelheid van Overtocht.nl. CMOT B.V. aanvaardt geen aansprakelijk voor de inhoud van Overtocht.nl. CMOT B.V. aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ten gevolge van o.a. gebruik, aanpassing, verspreiding, traagheid van Overtocht.nl of de onmogelijkheid om van Over-tocht.nl gebruik te maken. CMOT B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van misbruik van Overtocht.nl, zoals onderschepping of manipulatie van submissions door derden of overbrenging van schadelijke bestanden, waaronder virussen. Het is uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat hetgeen u voor uw eigen gebruik aanwendt virusvrij is en vrij is van andere zaken die schadelijk (kunnen) zijn en ervoor te zorgen dat uw (computer)data en/of apparaten die in verband met Overtocht.nl worden gebruikt, zijn beschermd en gebackupt. U zult daarom geen vordering tegen CMOT B.V. of haar bestuur instellen voor het verlies van data, on-juiste output, werkvertraging(en) of verlies van omzet en/of winst. In geen enkel geval zal CMOT B.V. aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verlies van handelszaken, omzet, winst, gebruik, data of an-der economisch voordeel.

Artikel 8. Vrijwaring

In ruil voor de aanvaarding van de voordelen die aan u worden verschaft door Overtocht.nl, stemt u er-mee in om CMOT B.V. en haar bestuur te beschermen tegen en te vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief – en zonder beperking – redelijke kosten voor rechtsbijstand (advocaten, juristen en deurwaarders) en accountants e.d., die door derden zijn ingesteld ten gevolge van uw gebruik van Overtocht.nl, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook, of rechten van derden.

Artikel 9. Slotbepalingen

CMOT B.V. behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. CMOT B.V. adviseert daarom deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met de rechter te Utrecht als bevoeg-de instantie.