Telefonische hulp
Klantbeoordelingen

Privacyreglement Holiday Tours B.V.

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Holiday Tours BV. In deze verklaring zet Holiday Tours BV uiteen hoe zij omgaat met de persoonsgegevens die zij verkrijgt. Haar verwerkingen zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer m1383692.

2. Verzamelde gegevens

U kunt de websites van Holiday Tours BV., waaronder www.overtocht.nl, anoniem bezoeken. Indien u informatie wenst te verkrijgen, iets bestelt en/of betaalt, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of deelneemt aan een enquête, kan Holiday Tours BV vragen uw naam, uw geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, woonadres, bank- en/of creditcardgegevens of andere gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: a. verlenen en administratief afhandelen van de diensten van Holiday Tours BV en/of b. u, mits uw voorafgaande toestemming (opt-in), informeren over producten en diensten van Holiday Tours BV en van geaffilieerde ondernemingen en/of c. beter beeld verkrijgen van de doelgroepen van Holiday Tours BV en de bezoekers van haar websites en/of d. dienstverlening en website(s) van Holiday Tours BV ontwikkelen en aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren of die van de doelgroep waartoe u behoort en/of e. op basis van wettelijke verplichtingen gegevens verstrekken aan derden. Voorts kan Holiday Tours BV verkeersgegevens en zoekgedrag vastleggen met het oog op de samenstelling van gebruiksstatistieken, evenals ter beveiliging van haar website(s) en preventie van misbruik of inbreukmakend gedrag. Bij het uitvoeren van enquêtes houdt Holiday Tours BV zich aan de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek, die u hier aantreft.

3. Bewaren persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de vorenstaande doeleinden. Verkeersgegevens worden 48 uren bewaard, daarna in beginsel vernietigd. Wanneer u zich voor een nieuwsbrief of mailing afmeldt (opt-out), wordt uw (e-mail)adres van de verzendlijst van Holiday Tours BV verwijderd.

4. Cookies

Via de webserver van Holiday Tours BV kunnen een of meerdere cookies worden verstuurd. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door uw browser in beginsel automatisch wordt opgeslagen op uw computer. Daarin wordt informatie opgeslagen, o.a. de instellingen van uw computer en door u aangegeven voorkeuren, om een volgend bezoek aan de websites van Holiday Tours BV te vergemakkelijken. Deze cookie is niet schadelijk voor uw privacy. Er is geen sprake van (het verwerken van) persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot u. Wilt u deze cookie niet ontvangen, blokkeer dan in uw browser indirecte cookies (3rd party cookies). Let op! In dat geval kunt u geen gebruik maken van alle mogelijkheden van de websites van Holiday Tours BV en/of heeft u geen toegang tot alle onderdelen ervan.

5. Kennisneming en verbetering gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens Holiday Tours BV over u heeft vastgelegd of u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met Holiday Tours BV per post op onderstaand adres of per e-mail via info@overtocht.nl of per fax op +31 (0)33 2475159. Indien u geen prijs meer stelt op de nieuwsbrief en/of overige mailings van Holiday Tours BV of geaffilieerde ondernemingen, kunt u zich onder vermelding van het e-mailadres of postadres afmelden door een bericht te sturen aan info@overtocht.nl.

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze webpagina.

7. Vragen

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring of het privacybeleid van Holiday Tours BV, kunt u contact opnemen met Holiday Tours BV via info@overtocht.nl of bellen (NL) 0900 – 6837862 of (BE) 0900 - 70 349.

Holiday Tours BV, Stadsring 140a te 3811 HS Amersfoort, Nederland.