Algemene voorwaarden Overtocht.nl

Algemene voorwaarden

Overtocht.nl

Artikel 1. Definities: wat bedoelen we ermee?

In deze algemene voorwaarden gebruiken we de volgende definities:

 1. Overtocht.nl (we-vorm): dat zijn wij! In artikel 2 vind je meer informatie over ons bedrijf;
 2. Wederpartij (jij-vorm): dat ben jij! Samen sluiten wij (misschien) een Overeenkomst;
 3. Consument (jij-vorm): je wordt aangemerkt als een Consument op het moment dat je handelt uit naam van jezelf, en dus niet namens een beroep of bedrijf;
 4. Overeenkomst: alle afspraken die we samen maken over het verlenen van Diensten van ons aan jou;
 5. Partij(en); Wederpartij en Overtocht.nl samen of ieder als individuele contractspartij;
 6. Schriftelijk: berichtgeving per e-mail, post of WhatsApp;
 7. Derde(n): andere partijen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 8. Diensten: wij helpen je bij het vinden van een passende bootovertocht in Europa. Ongeacht of je reist met de auto, caravan, motor, bus, camper, fiets of te voet en ongeacht of je reist met een gezin of groep, met een huisdier of met een mindervalide passagier. Ook zorgen we ervoor dat je vervolgens de reisbescheiden via ons ontvangt.
 9. Rederij: een bedrijf dat schepen uitrust en met commercieel oogpunt in de vaart brengt. Bij dit type bedrijf boeken wij voor jou een overtocht.

Artikel 2. Overtocht.nl
Dit zijn wij: Overtocht.nl, handelend onder de handelsnaam CMOT B.V.
Straatnaam en nummer: Bekestere 28
Postcode en vestigingsplaats: 3882 WB te Putten
Telefoonnummer: 06-51532249
KvK-nummer: 76359778

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod en alle (rechts)handelingen* van Overtocht.nl en voor iedere iedere Overeenkomst tussen Overtocht.nl en Wederpartij.
  * Uitleg: een rechtshandeling is een actie die je onderneemt, met als doel een juridische verandering tot stand te brengen. Een voorbeeld hiervan is de koop van een huis. Door de koop wordt je namelijk de eigenaar van dat huis.
 2. Sluiten we een digitale Overeenkomst? Dan zorgen wij ervoor dat je, en nog voordat de Overeenkomst wordt gesloten, onze algemene voorwaarden kunt doorlezen. Dit zullen we dan via elektronische wijze doen, en op zo’n manier dat je een kopie van onze algemene voorwaarden kunt opslaan zodat je deze ook op een later moment nog kunt bekijken. Is dat niet mogelijk? Dan laten we je, ook hier weer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, weten waar je onze algemene voorwaarden kunt vinden of kun je aan ons vragen om deze kosteloos naar jou toe te sturen. Dit kan digitaal maar ook via de post.
 3. Tenzij we samen uitdrukkelijk en Schriftelijk wat anders hebben afgesproken in onze Overeenkomst, gelden er geen andere algemene voorwaarden dan deze. Eventuele andere algemene voorwaarden zijn dan dus niet van toepassing.
 4. Alleen als we dit samen uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen zijn, kunnen er afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden.
 5. De afspraken uit deze algemene voorwaarden gelden altijd. Ook als wij er niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd of als we je er eerder misschien niet letterlijk aan hebben gehouden. Een toegestane uitzondering hierop door ons, betekent niet dat we je niet alsnog aan deze algemene voorwaarden mogen vragen te houden.
 6. Kunnen wij een bepaling of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet gebruiken, bijvoorbeeld omdat een rechter in zijn vonnis zegt dat deze onredelijk is? Dan geldt deze bepaling niet. We spreken dan wel af dat we samen in overleg treden om een nieuwe bepaling tot stand te laten brengen, waarbij we zoveel mogelijk het idee en de inhoud van de oude bepaling in gedachten houden, zodat we daar wel een beroep op kunnen doen.
 7. Wij doen natuurlijk altijd ons best om de Overeenkomst volledig na te komen. Toch kan het soms voorkomen dat (een deel van) het resultaat tegenvalt. Deze Overeenkomst is dan ook een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Dit houdt in dat wij ons altijd beloven in te zetten, maar geen (concrete) beloftes doen over het resultaat.
 8. Voor het uitvoeren van de de Overeenkomst, mogen wij Derden (andere partijen) om hulp vragen.
 9. De werking van artikelen 7:404 en/of 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Soms is het aanbod van onze Diensten maar even geldig. Bijvoorbeeld bij speciale aanbiedingen of als de prijzen ervan flink kunnen schommelen. Daarnaast kan het ook zijn, dat ons aanbod afhankelijk is van een aantal voorwaarden. Als ons aanbod een bepaalde duur heeft of onder bepaalde voorwaarden is, dan proberen we dat altijd duidelijk in ons aanbod te vermelden.
 2. We omschrijven al onze Diensten duidelijk, zo weet jij precies wat je koopt. Maken we gebruik van afbeeldingen? Dan zijn deze een goede weergave van de aangeboden Diensten. Staat er ergens een overduidelijke vergissing of fout, bijvoorbeeld in het bedrag? Dan zijn wij niet verplicht ons aan die foutieve prijs te houden.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. Ga je in op ons aanbod en aanvaard je deze, en voldoe je aan de eventuele eisen die wij daaraan stellen? Dan ontstaat er een Overeenkomst tussen ons.
 2. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet (meer) geldig is, dan betekent dat niet dat de algemene voorwaarden in hun geheel niet meer gelden. Alleen die ene bepaling is dan niet meer geldig. Als dit gebeurt, dan gaan we samen in overleg om een nieuwe bepaling te maken die de niet-geldige bepaling vervangt. Daarbij proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de strekking van de niet-geldige bepaling.
 3. Hebben wij goede reden om te twijfelen of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kunt nakomen, bijvoorbeeld de betaling? Dan hebben wij het recht om onze kant van de Overeenkomst niet na te komen en om niet te beginnen met de uitvoering daarvan. Nemen wij dit besluit, dan brengen we je hier Schriftelijk van op de hoogte.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele toekomstige, aanvullende of vervolgopdrachten/-Overeenkomsten die voorkomen uit deze Overeenkomst.
 5. Afgesproken (op)levertermijnen zijn altijd een indicatie. Hoewel we deze natuurlijk altijd zo proberen na te komen, kan het soms gebeuren dat er iets niet loopt zoals we hadden gewild. In die gevallen heb je geen recht op een (schade)vergoeding, je kunt immers geen rechten ontlenen aan de door ons geschatte (op)levertermijn.
 6. Heb je een Dienst online besteld, of heb je via elektronische weg ons aanbod aanvaard, dan bevestigen we dit ook online aan jou.

Artikel 6. Herroeping, wijziging & annulering

 1. Je kunt helaas geen aanspraak maken op het herroepingsrecht, omdat we de reisbescheiden die we namens jou voor je aangekocht hebben helemaal op basis van jouw bijzondere wensen/specificaties hebben uitgekozen. Bovendien staan de reisbescheiden ook altijd op jouw naam en is het dus duidelijk dat ze alleen voor jou bestemd zijn. We kunnen ze dan ook niet zomaar meer aan iemand anders verkopen.
 2. Indien je de geboekte Dienst(en) wilt wijzigen of annuleren, dan is dit alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk is aangegeven. In het geval dat wijziging of annulering mogelijk is, kan de Rederij die de overtocht verzorgt wijzigings- en/of annuleringskosten in rekening brengen. Als dit het geval is, dan zullen deze kosten voor jouw eigen rekening komen.

Artikel 7. Ontbinding

 1. Als jij een of meer van jouw verplichtingen niet, niet op tijd of niet goed nakomt, failliet wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling is aangevraagd, over wordt gegaan tot liquidatie van jouw bedrijf, of wanneer (een deel van) je vermogen in beslag wordt genomen, dan hebben wij het recht om de uitvoering van de Overeenkomst uit te stellen of om de Overeenkomst per direct te beëindigen. Dit laatste kunnen wij doen zonder dat wij jou daarover vooraf moeten waarschuwen, maar wel via een Schriftelijke verklaring. De keuze voor welke actie we in dat geval gaan ondernemen is aan ons en daarnaast houden wij ook het recht om eventueel een vergoeding van kosten, schade en interesten van jou te vorderen.
 2. Als de Overeenkomst eindigt door een situatie van overmacht, dan hebben we recht op betaling van de al gewerkte uren en eventuele al gedane investeringen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Als jij een Consument bent, dan gelden de volgende voorwaarden speciaal voor jou.

 1. Onze totale aansprakelijkheid is beperkt tot een vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten (exclusief btw). In aanvulling daarop zal de totale vergoeding van de schade door ons in geen enkel geval meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.
 2. Is de ontstane schade het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant? Dan zijn wij daar altijd voor aansprakelijk.

  Als jij met ons handelt in de uitoefening van je beroep of bedrijf, dan gelden de volgende voorwaarden speciaal voor jou:
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade. Is deze schade het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant? Dan zijn wij daar altijd voor aansprakelijk.
 4. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld, dan zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
  a. redelijke kosten die jij zou moeten maken om onze prestatie/ons handelen in overeenstemming te brengen met de tussen ons gesloten Overeenkomst. Deze vervangende schade wordt niet vergoed als jij de Overeenkomst zelf laat beëindigen;
  b. redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen. Dit, alleen zolang de vaststelling betrekking heeft op schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden;
  c. redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover jij kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden.
 5. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld, dan zal de totale aansprakelijkheid van ons zijn beperkt tot een vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten (exclusief btw).
 6. De totale vergoeding van de schade door ons zal in geen enkel geval meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.
 7. Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van anderen (= Derden), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst (mogelijk) schade lijden. Wij zijn in die gevallen dus niet aansprakelijk voor deze schade, maar jijzelf.

  Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid, deze bepalingen gelden altijd en ongeacht of jij een Consument bent of niet:
 8. Wil je aanspraak maken op een schadevergoeding, dan kun je een verzoek daartoe alleen indienen als je de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan bij ons meldt. Doe je dit niet uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na het ontstaan daarvan, dan vervalt jouw recht op schadevergoeding door ons.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door eventuele hulppersonen wordt toegebracht. Dit zie je ook terugkomen in artikel 7:76 van het Burgerlijk Wetboek.
 10. Wij hebben gegevens en informatie van jou nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst. Heb jij ons die gegevens of informatie niet, niet volledig, te laat of simpelweg onjuiste informatie en/of gegevens verstrekt, dan zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Dit, ongeacht de aard van deze schade.
 11. De vertrektijden van de boten waar wij voor jou een overtocht bij hebben geboekt, zijn definitief. We raden je daarom ten strengste aan om minstens 2 (twee) uur voor het geplande vertrek aanwezig te zijn op de vooraf doorgecommuniceerde haven. Overtocht.nl is uitdrukkelijk niet aansprakelijk in het geval dat je de overtocht mist doordat je te laat bij de vertrekplaats van de boot bent gearriveerd.
 12. Het meenemen van eigendommen en bezittingen tijdens de overtocht is altijd op eigen risico. Overtocht.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en diefstal van deze objecten.
 13. Heb je gezondheidsklachten? Je bent dan zelf verplicht om na te gaan of het wel veilig genoeg is om een overtocht te maken. Als dat nodig is, overleg je je plannen met je arts. Doe je dit niet of ga je tegen doktersadvies of beter weten in toch mee, dan ben je zelf verantwoordelijkheid voor je na de overtocht wellicht verslechterde gezondheidssituatie. Overtocht.nl is hier niet voor aansprakelijk.
 14. Je dient je tijdens de reis te gedragen als een ‘goede’ reiziger. Dit betekent dat je je netjes houdt aan alle huis- en/of gedragsregels, dat je geen wapens, drugs of andere verdovende middelen mee aan boord neemt of nuttigt en dat je je niet ongepast, onbehoorlijk of onfatsoenlijk tegenover medereizigers en/of bemanningsleden gedraagt. Houd je je hier niet aan? Dan heeft de Rederij het recht om je van (verdere) deelname aan de overtocht uit te sluiten. Als dit zich voordoet, is Overtocht.nl hier niet voor aansprakelijk.

Artikel 9. Overmacht

 1. Soms gebeuren er dingen waar wij zelf ook geen invloed op hebben. In juridische termen wordt daar de situatie van ‘overmacht’ mee bedoelt. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 van het Burgerlijk wetboek. Daarbij kun je onder meer denken aan:
  – wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden;
  – (stroom)storingen;
  – computervirussen;
  – extreme weersomstandigheden;
  – brand(gevaar);
  – (dreigend) oorlogsgevaar;
  – pandemieën;
  – epidemieën;
  – quarantaines;
  – ziekteverzuim;
  – stakingen;
  – arbeidsongeschiktheid;
  – maatregelen van overheidswege;In die gevallen zouden wij dus wel willen leveren of presteren, maar kunnen wij dit door een van buitenaf komende oorzaak en tegen onze wil in niet doen. In die gevallen mag je op grond van de wet dan ook redelijkerwijs niet langer van ons verwachten dat wij dit wel doen.
 2. Als er zich een situatie van overmacht voordoet, waardoor wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dan mogen wij die verplichting net zo lang uitstellen (opschorten) totdat dit wel weer kan. Indien deze situatie van overmacht 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, dan kunnen wij beide de Overeenkomst Schriftelijk en in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan doen beëindigen. Helaas is het in het geval van overmacht niet mogelijk om een vergoeding van jouw eventuele schade aan te vragen, ook niet als wij door de situatie van overmacht een bepaald voordeel hebben genoten.

Artikel 10. De Prijzen

 1. Alle door ons genoemde bedragen zijn in euro’s, tenzij wij daar iets anders over hebben afgesproken.
 2. Wij mogen ieder kwartaal een inflatiecorrectie toepassen op onze prijzen op basis van het CPI van het CBS. Daarnaast mogen wij ook altijd een correctie toepassen wanneer de Rederijen waar wij de reisbescheiden van inkopen, hun (nieuwe) brandstoftoeslag aan ons doorbelasten.
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van onze aanbieding. Wij behoudens ons daarom het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, eventuele ontstane wijzigingen in de kostprijsbepalende factoren, waarop wij in redelijkheid geen invloed kunnen uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen en sociale lasten, aan jou door te berekenen. Dit mogen wij doen tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 4. Hebben we een samengestelde prijsopgave opgesteld en wens je slechts gebruik te maken van een gedeelte van het aanbod? Dan zijn we niet verplicht om een deel van onze Overeenkomst na te komen tegenover een deel van het overeenkomstige bedrag.
 5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor onze toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 11. Betaling en facturering

 1. Je dient de door jou verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum te voldoen. Dit, tenzij wij samen iets anders hebben afgesproken in de Overeenkomst of eventuele aanvullende voorwaarden.
 2. Heb je onjuiste betaalgegevens verstrekt of vermeld? Dan dien je dat meteen aan ons door te geven zodat we dit kunnen aanpassen.
 3. Als je niet op tijd aan je betalingsverplichting(en) voldoet, dan wijzen we je daar maximaal nog drie keer op. Je krijgt daarmee in totaal 40 (veertig) extra dagen de tijd om alsnog te betalen. Heb je dan nog niet betaald, dan ben je zoals dat heet ‘in verzuim’. Je bent ons dan bovenop het verschuldigde bedrag ook de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Als we buitengerechtelijke incassokosten hebben gemaakt, dan brengen wij deze ook bij jou in rekening.
 4. Is er sprake van een (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie, surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP van jou, dan zijn onze vorderingen op jou, en de verplichtingen van jou naar ons direct opeisbaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij direct betaling van jou mogen vorderen als dit het geval is.
 5. Jouw betalingen aan ons zijn in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Is dat voldaan, dan strekken de betalingen van jou op de tweede plaats tot de opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ongeacht of jij bijvoorbeeld aangeeft dat een betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12. Klachten

 1. Wil je een klacht indienen over een gebrek aan onze Dienst? Laat het ons dan uiterlijk binnen 2 (twee) maanden nadat je dit gebrek hebt ontdekt of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken maar in ieder geval voordat je geboekte overtocht op bestemming aankomt, weten. Als het gaat om een zichtbaar gebrek bij levering, bijvoorbeeld wanneer er een verkeerde overtocht is geboekt, dan bedraagt deze termijn slechts 48 (achtenveertig) uur. In het laatste geval moet je het ons dus veel sneller laten weten! Dien je de klacht te laat in? Dan gaan wij hier niet meer inhoudelijk op in, houd dit dus goed in de gaten.
 2. Als jij je klacht niet binnen de daarvoor gestelde 48 (achtenveertig) uur of 2 (twee) maanden indient, dan mogen wij ervan uitgaan dat het onze Dienst voldoet aan de Overeenkomst.
 3. Heb je een klacht bij ons ingediend? Dan dien je ons in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om deze klacht in onderling overleg op te lossen.
 4. Handel je vanuit je beroep of bedrijf? Dan zorgt jouw klacht er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort. Ook als je een klacht hebt, dien je je te houden aan de voor jou geldende betalingstermijnen.

Artikel 13. Overdracht

 1. Jouw rechten en plichten uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan een ander, zonder de Schriftelijke instemming van ons. Deze bepaling geldt zoals bedoeld wordt in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en heeft daarmee zogeheten ‘goederenrechtelijke werking’.

Artikel 14. Meerdere opdrachtnemers

 1. Wil je een zelfde soort opdracht tegelijkertijd door meerdere partijen, waaronder ons, laten uitvoeren? Dan moet je dit aan alle partijen melden.
 2. Als wij samenwerken met andere partijen, dan kunnen wij niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Wanneer we aansprakelijk worden gesteld, dragen wij alleen ons eigen aandeel van de schade.

Artikel 15. Verrekening en opschorting

 1. Handel je vanuit je beroep of bedrijf, dan kun je geen aanspraak maken op de rechten van opschorting en/of verrekening. Deze rechten zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomsten die we samen sluiten, geldt alleen het Nederlands recht.
 2. Hebben we een conflict? Dan lossen we dat in de eerste instantie op door samen te overleggen. Komen we er alsnog niet uit, dan mag alleen een bevoegde rechter uit Nederland er uitspraken over doen.

Artikel 17. Survival
Na het eindigen van de tussen ons bestaande Overeenkomst, blijven alle bepalingen gelden. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden hebben daarmee ‘nawerking’, zodat ook na het aflopen van de Overeenkomst de afspraken tussen ons duidelijk zijn.

Artikel 18. Wijziging of aanvulling

 1. We mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Indien dit het geval is, dan zullen we je op de hoogte brengen van de wijzigingen en/of aanvullingen.
 2. We laten je dit ten minste 30 (dertig) dagen voordat de nieuwe voorwaarden gaan gelden weten.
 3. Betekent de wijziging dat wij anders mogen presteren dan dat we samen hebben afgesproken? Dan mag jij de voorwaarden natuurlijk weigeren, of onze Overeenkomst ontbinden als jij een Consument bent.